Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).

1.2
CherryChapter: De eenmanszaak CherryChapter gevestigd te Yerseke.

1.3
Klant: Een meerderjarig handelingsbekwaam persoon die een overeenkomst heeft afgesloten met CherryChapter en heeft toegezegd op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.

1.4         
Website: www.cherrychapter.nl en alle andere websites die geregistreerd zijn onder de houder CherryChapter en/of de websites aangevraagd via CherryChapter.

1.5         
Pakket: Met een pakket wordt bedoelt een hosting pakket zoals beschreven op de website van CherryChapter.

1.6         
Diensten: Alle diensten die CherryChapter levert aan zijn klanten waaronder het aanvragen van domeinnamen, het ontwerpen, bouwen en uitbreiden van websites, het maken van foto’s voor de website, het hosten van de website en het maken van offertes.

1.7         
SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.


ARTIKEL 2 ALGEMEEN


2.1         
CherryChapter is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 68981155 en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de belastingdienst onder het nummer NL002338833B61.
Tevens vind u deze gegevens ook terug op onze contact pagina.

2.2         
Onze website en webshop zijn voorzien van een veilig SSL certificaat waardoor uw gegevens veilig bij ons blijven. Hierbij voldoen wij aan de wettelijke eisen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. Bij elk misdrijf die gedaan zal worden op onze webshop zullen wij aangifte doen bij de politie.

2.3         
Wij zijn verplicht u mede te delen dat wij gebruik maken van cookies, meer hierover en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens vind u terug op onze Privacy& AVG pagina


ARTIKEL 3 HOSTING

3.1         
CherryChapter is niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van servers bij overmacht, alsmede bij storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden en dergelijke.

3.2         
Het is een klant niet toegestaan de diensten of pakketten te gebruiken voor:

A. het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.

B. het verzenden van ongewenste e-mail (spam).

C. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen.

D. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen.

E. het verspreiden van computervirussen of vormen van spyware.

F. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of, een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (Cracken/Hacken).

G. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

3.3
Het is de klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde ruimte te verhuren of verkopen aan te derden.

3.4
CherryChapter is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan CherryChapter alle schade ten gevolge van de overtreding door CherryChapter of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel verrekend:

A. indien de klant het gestelde in de artikelen 3.2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;

B. indien (een onderdeel) van de site van de klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het “down” gaan of onbereikbaar worden van een server van CherryChapter;

C. indien blijkt dat de klant met opzet valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;

D. indien blijkt dat de klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is ingegaan;


ARTIKEL 4 WEBDESIGN EN DEVELOPMENT

4.1         
CherryChapter zal standaard een link plaatsen op de gemaakte website die naar de website van CherryChapter verwijst. Indien de klant deze link liever niet heeft kan deze door CherryChapter kosteloos worden verwijderd.

4.2         
CherryChapter is tot aan de volledige betaling van de factuur voor het webdesign eigenaar van de gemaakte producten. Bij betaling zullen automatisch de eigendomsrechten naar de klant gaan.

4.3         
CherryChapter behoudt te allen tijde het eigendomsrecht op de gemaakte techniek. Mocht de klant dit willen aanpassen dient de klant dit in overleg met CherryChapter te doen.

4.4         
De klant is zelf verantwoordelijk voor het leveren van foto’s, teksten en/of ander materiaal tenzij anders afgesproken. Wanneer dit te laat geleverd wordt, is CherryChapter niet aansprakelijk voor vertraging.

4.5
CherryChapter kan niet garanderen dat de site van de klant bovenaan komt te staan in Google, dit is afhankelijk van Google haar zoekalgoritme. Ook is CherryChapter niet aansprakelijk wanneer de site niet gevonden wordt op algemene veel gebruikte woorden.

4.6
De klant heeft het recht zelf een lijst met kernwoorden samen te stellen. CherryChapter is in dit geval niet aansprakelijk voor het resultaat met betrekking tot zoekmachine optimalisatie.

4.7
Wijzigingen in de vindbaarheid zullen door de veranderlijke algoritmes van Google altijd blijven schommelen. CherryChapter is niet aansprakelijk voor de resultaten die zoekmachines tonen.

4.8
Bij het offline halen van de diensten om redenen genoemd in artikel 3.4 is de klant zelf verantwoordelijk voor de dalingen in zoekmachines en kan CherryChapter hier niet op aanspreken.


ARTIKEL 5 PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALINGEN

5.1         
Alle door CherryChapter genoemde prijzen gelden in Euro’s tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven.

5.2         
Alle door CherryChapter genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

5.3         
CherryChapter is ten alle tijden gerechtigd zijn prijzen en tarieven te wijzigen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na aankondiging daarvan in.

5.4         
De betalingsverplichting van de klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de diensten van CherryChapter.

5.5         
De klant dient de facturen van CherryChapter te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.

5.6         
Indien de klant enige factuur van CherryChapter niet binnen de betalingstermijn voldoet, volgen er twee (2) herinneringen. Mocht dit niet baten dan volgt er 1 maal een aanmaning met een betalingstermijn van veertien (14) dagen. Vanaf het moment dat deze laatste periode is verstreken, is de klant van rechtswege verzuimd, en zijn wij genoodzaakt dit uit te besteden aan een incassobureau met de genodigde incassokosten nadien.

5.7         
Wanneer een klant een dienst van CherryChapter wil beëindigen is dit uiterlijk mogelijk 1 maand voordat het contract verlengd wordt.


ARTIKEL 6 PERSOONSGEGEVENS EN TEKSTEN

6.1         
De klant geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2         
CherryChapter zal deze persoonsgegevens nooit zonder toestemming van de klant aan derden verstrekken.

6.3
CherryChapter behoudt zicht het recht voor wijzigingen in de algemene voorwaarden te maken. Deze zullen 1 maand na bekendmaking gelden.

6.4
CherryChapter kan niet aansprakelijk gesteld worden op typ- en/of spellingfouten in teksten van CherryChapter zelf, de klant of andere bronnen.


ARTIKEL 7 BEDENKTIJD

7.1         
U heeft 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, kunt u uw probleem duidelijk omschrijven en kunnen wij u niet verder helpen, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen.
U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan ontvangt u het betaalde bedrag op uw rekening.

7.2         
Producten die aan ons geretourneerd worden dienen voorzien te zijn van de originele verpakking en of verzegeling.


ARTIKEL 8 DE OVEREENKOMST

8.1         
De overeenkomst tussen onze webwinkel en de klant is definitief wanneer de klant aangegeven heeft akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en wij de betaling hebben ontvangen.
Nadat de betaling is ontvangen en het product is verzonden geldt de bedenktermijn. Na de bedenktermijn is de klant eigenaar geworden van het product.

8.2         
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, doormiddel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan van de algemene voorwaarden.

8.3
Nadat u tot aankoop bent over gegaan ontvangt u van ons een bevestiging per mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u heeft gekocht, wat het u kost, en waar u met eventuele klachten of opmerkingen terecht kunt.

8.4
Wij zijn verplicht het artikel binnen 30 dagen aan u te leveren, mocht dit product door onvoorzienbare omstandigheden niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Heeft u aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een product leveren die het dichtst in de buurt komt van de oorspronkelijke aankoop.


ARTIKEL 9 KLACHTEN EN GARANTIE

9.1         
Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden.
Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen over de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.

9.2         
Klachten over het product zelf dienen aan ons gemeld te worden via onze klantenservice.
Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon.

9.3
Op elk product dat wij leveren is een garantie van toepassing. Hoelang de garantie duurt is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van 3 maanden. Indien u bij een van onze producten een gebrek of defect ontdekt heeft verzoeken wij u dit binnen 48 uur na levering melding van te doen bij ons.


ARTIKEL 10 HERROEPINGSRECHT

 

10.1

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

10.2        

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

10.3

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 

10.4

Indien de klant na afloop van de in lid 10.2 en 10.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

10.5

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst

 

10.6

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 
ARTIKEL 11 KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 

11.1

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

11.2

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 

11.3

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

11.4

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.


ARTIKEL 12 UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 

12.1

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 11.2 en 11.3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

12.2

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

A. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

B. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

C. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

D. die snel kunnen bederven of verouderen;

E. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

F. voor losse kranten en tijdschriften;

G. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

H. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

12.3

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

A. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

B. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

C. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

ARTIKEL 13 KLACHTENREGELING

 

13.1

De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

13.2

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

13.3

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

13.4

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

13.5

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting Webwinkel Keur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting Webwinkel Keur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting Webwinkel Keur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

13.6

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 

13.7

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Heeft u een klacht?


We hopen uiteraard dat dit niet zal voorkomen, maar mocht u toch een meningsverschil hebben dan raden wij u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar . Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting Webwinkel Keur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.